สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

                     

รายงานผลการประเมินและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ Download
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน Download
มาตรการส่งเสรสิมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ Download
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ Download
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน Download
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Download
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหล่มสัก Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น "ของดีเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์" Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๓ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔) Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เจตจำนงสุจิตของผู้บริหาร Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Download
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต Download
ประกาศเทศบาล เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Download
Untitled Document