สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
                         
สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

คู่มือการให้บริการและการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Download
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีป้ายของเจ้าหน้าที่ Download
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
คู่มือประชาชน การชำระภาษีป้าย Download
คู่มือประชาชน กำรรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Download
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ Download
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Download
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ Download
คู่มือประชาชน การยืนยันสิทธิขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ Download
Untitled Document