สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก

วิสัยทัศน์ : หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว **

สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
                         
สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o2 ข้อมูลผู้บริหาร http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o3 อำนาจหน้าที่ http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o4 ข้อมูลการติดต่อ http://www.lomsak.go.th/ITA67...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.lomsak.go.th/ITA67...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A http://www.lomsak.go.th/ITA67... เว๊ปไซต์หลัก จะมี Messenger Live Chat ขึ้นที่มุมด้านล่างขาวมือ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://www.lomsak.go.th/ITA67...
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ http://www.lomsak.go.th/ITA67... http://www.lomsak.go.th/ITA67... http://www.lomsak.go.th/ITA67... http://www.lomsak.go.th/ITA67... คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ,ด้านการจัดเก็บภาษีป้ายของเจ้าหน้าที ,ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,สำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ http://www.lomsak.go.th/ITA67... http://www.lomsak.go.th/ITA67... http://www.lomsak.go.th/ITA67... http://www.lomsak.go.th/ITA67... http://www.lomsak.go.th/ITA67... คู่มือประชาชน
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o13 E-Service http://www.lomsak.go.th/ITA67...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.lomsak.go.th/ITA14elsview...
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ http://www.lomsak.go.th/ITA16elsview...
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี http://www.lomsak.go.th/ITA17elsview...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม http://www.lomsak.go.th/ITA67... http://www.lomsak.go.th/ITA67... http://www.lomsak.go.th/ITA67...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ http://www.lomsak.go.th/ITA67...
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ http://www.lomsak.go.th/ITA67...
 
  (1)     2   
 
 
Untitled Document