สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก


การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


ITA 2565

ตัวชี้วัดย่อย ITA 2565

ข้อมูลหน่วยงาน
         1 โครงสร้างหน่วยงาน
         2 ข้อมูลผู้บริหาร
         3 อํานาจหน้าที่
         4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
         5 ข้อมูลการติดต่อ
         6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
         7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน
         8 Q&A
         9 Social Network Social
แผนงานดำเนินงาน
         10 แผนดำเนินงานประจำปี
         11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6 เดือน
         12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
         13 คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
         14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
         15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         17 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ6เดือน
         20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
         22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
         23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
         24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล
         28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
         31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
         33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         34 นโยบายไม่รับของขวัญ
         35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพือการป้องกันการทุจริต
         36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
         37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
         39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
             

         40 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
         41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

มาตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน

            42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

26/10/2016

800

ดูครั้ง

Untitled Document